Hanger skälla alebo Pozdrav zo Švédska

autor:: David

rubrika:: poezia

Magický háj kde vôòa ticha
zosiluje šepot tvojich krokov.
Tráva spieva a vzduch chvie sa
pod váhou mnohých rokov
po ktoré ostala nezmenená.

Zeleò vàb a jasný blyskot vody
omámia všetky tvoje zmysly,
a ak doteraz žil si bez prírody
prinútia a vráti sa k nej spä.

V dòoch, keï na zem sadne prvý mráz
zaleskne sa bielym srieòom
a zaèuješ tu piesne mnícha
èo už 300 rokov doteraz,
vracia sa sem sklada ódy
a poèúva Jeho èistý hlas.

Aj ja mám v srdci vryté toto miesto,
kde nachádzam sa zas a zas
s poh¾adom k nebu ležiac v tráve
s pokojom v duši, èisto v hlave
a krásou spitý pod obraz...

napísanísané:: 6.9.2004

prečítalo:: 1244 ludí